Обади се: +359 32 321 971

Кои сгради могат да бъдат санирани?

Сградите, които могат да бъдат санирани безплатно през 2016 г., трябва да са проектирани преди месец април 1999 г. и да се намират в общини, които не са допустими бенефициенти по ОПРР 2014-2020. Видът строителство може да бъде ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство); ППП (пакетно повдигани плочи); ЕПК (едроплощен кофраж); пълзящ кофраж и разновидностите им.

Другото изискване е апартаментите в блока да не е под 36 броя. За изпълнение на Програмата се предоставя безвъзмездна финансова помощ на сдружения на собствениците, регистрирани по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ. Това е записано в приетата на 28.01.2015 год. от Министерски съвет Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Кметът на общината сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител в качеството му на представител на държавата. Основните му задължения са да получава средствата, да организира дейностите по обновяването, да проведе процедурите по реда на Закона за обществените поръчки и приложимите нормативни актове и да разплаща всички дейности.

 

Намерете вашия нов дом

Цена(€):
Площ(кв.м.):